Materijal za vanrednu skupštinu akcionara Zif Eurofonda