LIKVIDACIJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA EUROFOND