Saziv za drugu (ponovljenu) redovnu sjednicu skupštine akcionara ZIF Eurofonda