SAZIV ZA ŠESTU REDOVNU (II SAZIV)SKUPŠTINU AKCIONARA ZIF "EUROFOND" AD PODGORICA