Zapisnik sa II vanredne skupštine akcionara Fonda zajednickog ulaganja "EUROFOND" AD - Podgorica